Ubytovací řád - Penzion Ve dvoře

UBYTOVÁNÍ

V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.

Penzion předá hostovi při zahájení ubytování klíč od vstupních dveří a pokoje. Host je povinen tyto klíče zabezpečit tak, aby se nedostaly ke třetím osobám či nemohly být jinak zneužity neoprávněnými osobami. Host za tyto klíče odpovídá.

Obsazování pokojů bude provedeno dle počtu lůžek. Host užívá pokoj po dobu, která byla sjednána při příchodu.

Hosté mají možnost využívat kuchyň a bar ve sklepních prostorách penzionu.

Možnost stravování (pondělí – pátek) v jídelně ZAS Lípa – snídaně, oběd, po domluvě studená večeře.

Bez vědomí ubytovatele je pohyb nepřihlášených osob ve všech prostorách penzionu zakázán.

Do areálu ZAS Lípa a do prostor penzionu je zákaz vstupu se psy.

V době od 22:00 hodin do 5:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.

Možnost parkování na place vedle penzionu.

 

PLATBY

Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem.

Každý ubytovaný host je povinen včas a řádně uhradit platby za ubytování a jiné dohodnuté služby. Záloha je ubytovateli poskytována dle osobní dohody.

 

PROVOZNÍ POKYNY

V celém objektu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení odevzdat klíče.

V rámci ochrany životního prostředí Vás prosíme o třídění odpadu v základním členění – tj. papír, sklo, plasty a komunální odpad (popelnice umístěné před penzionem).

Host nesmí do ubytovacích prostor vpouštět jiné osoby bez souhlasu penzionu.

Hosté mohou využívat bezplatné WI-FI pokrytí internetovým signálem.

 

BEZPEČNOST

Z bezpečnostních důvodu není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.

Nájemce jakož i další ubytované osoby prohlašují, že byli seznámeni s veškerými vnitřními a venkovními prostory. Berou na vědomí veškeré bezpečnostní požadavky při manipulaci s elektrickým zařízením objektu. Užívání veškerého vybavení, pohyb v areálu ZAS Lípa je na vlastní nebezpečí hosta. V případě jakéhokoliv úrazu či poškození zdraví hosta nenese ubytovatel odpovědnost.

 

ŠKODY

Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu. Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost. Majetek ubytovaných není pojištěn.

V případě ztráty klíčů je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli a uhradit vzniklou škodu.

V případě, že vznikne škoda na zařízení a vybavení objektu, je host povinen škodu neprodleně nahlásit provozovateli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.

 

OSTATNÍ

Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád.

V případě závažného porušení ubytovacího řádu, má majitel penzionu právo smluvní poměr ukončit bez náhrady.

 

 

PROVOZOVATEL

Zemědělská akciová společnost Lípa, Lípa 5, 582 57 Lípa u Havl. Brodu, IČO: 25251660

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Kancelář ZAS Lípa: 569 437 702

Kuchyň ZAS Lípa: 569 437 703

Ing. Ondřej Baloun: 606 069 155

 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

SOS: 112

Hasiči: 150

Zdravotnická záchranná služba: 155

Městská policie: 156

Policie: 158

 

 

 

 

Příjemný pobyt přeje kolektiv zaměstnanců ZAS Lípa…

Kategorie: